• اهداف و برنامه های شرکت

چشم انداز:

بيمه آسيا انتخاب هر ايراني
ماموریت:
بيـمه آسـيا به عنـوان يكي از معتبرترين شركت هاي بيمه با انجام عمليات بيـمه اي در زمينه هاي زندگي ، غير زندگي و اتكایي همواره بر آن است تا با بكارگيري روش هاي نوين ارائه خدمات و با اتكا بر سرمايه انساني متخصص در جهت تامين رضايت كليه ذينفعان تلاش كرده و با بهبود مستمر تركيب سبد خدمات حضوري موثر در بازارهاي داخلي و خارجي داشته باشد .
باورها و ارزش ها:

بیمه آسیا در اجراي ماموريت و براي تحقق چشم انداز خود به ارزش هاي زير معتقداست :

1- تامين رضايت ذينفعان
2- پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي
3- ارائه خدمات سريع و آسان